Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดต่อเรื่องการใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์

กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ชั้น 3

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์  0 2245 6774