Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน 982
ข้อมูลสาระสนเทศด้านการเงิน และบริหารงบประมาณ 951
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2543 967
การให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีวงเงินกู้ไม่เกินห้าล้านบาท) 655
การให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีวงเงินกู้เกินห้าล้านบาท) 504
คู่มือการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน(สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์) 639
คู่มือการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) 641
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1834
การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเป็นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงาน 3235
ความรู้เบื้องต้นเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ 1594