Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงสร้างการบริหารทุนหมุนเวียน 1036
ข้อมูลสาระสนเทศด้านการเงิน และบริหารงบประมาณ 1017
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2543 1033
การให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีวงเงินกู้ไม่เกินห้าล้านบาท) 720
การให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีวงเงินกู้เกินห้าล้านบาท) 563
คู่มือการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน(สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์) 698
คู่มือการให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่) 704
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน 1997
การส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการเป็นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงาน 3313
ความรู้เบื้องต้นเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ 1688