Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ

ความเป็นมาและความสำคัญ

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอก

เหนือไปจากที่กฎหมายกำหนดซึ่งการจัดสวัสดิการแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญของกระบวนการบริหารงานแรง

งาน นายจ้างจึงต้องสร้างแรงจูงใจให้กับลูกจ้าง โดยการจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง

หรือครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานในอันที่จะได้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีคุณภาพการ

จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน เป็นสวัสดิการที่กรมสวัสดิการและคุ้ม

ครองแรงงานให้ความสำคัญโดยดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ

เพียงพอในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการสร้างครอบ

ครัวที่อบอุ่น เข็มแข็งจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญาของบุตรผู้ใช้แรง

งานให้มีคุณาภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเป็นการลดความกังวลและช่วยแบ่งเบาภาระของลูกจ้าง ในการที่จะลด

ปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายอย่างชัดเจนในการให้หน่วยงานภาค

รัฐที่เกี่ยวข้องรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่ว

ถึงศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ หมายถึง สถานที่ดูแลเด็กซึ่งเป็นบุตรของลูกจ้างที่

สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้างศูนย์เลี้ยงเด็กในชุมชน หมายถึง

สถานที่ดูแลเด็กซึ่งเป็นบุตรของลูกจ้าง ที่สถานประกอบกิจการหลายแห่งรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นสัวสดิ

การให้กับลูกจ้างกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงบูรณาการความร่วมมือ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรง

สาธารณสุขและได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงาน

ในสถานประกอบกิจการและชุมชนไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ในการที่จะผลักดันให้มีการ

จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานขึ้นในสถานประกอบกิจการและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กรอบ

บทบาทหน้าที่

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

          เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการดูแลบุตรของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการและชุมชน

ประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

                 ๑ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

                 ๒ สร้างความอบอุ่นในครอบครัวให้แก่ลูกจ้างในการได้ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด

                 ๓ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง ลดการเข้า-ออกงาน ขาดงาน

                 ๔ ลูกจ้างสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

                 ๕ สร้างการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

                 ๖ เพื่อให้บุตรของลูกจ้างได้รับการพัฒนาตามวัยที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับ

ขั้นตอนดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

                 ๑ สำรวจความต้องการของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อประเมินความจำเป็นและความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

                 ๒ เตรียมสถานที่ การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กให้เหมาะสมกับจำนวนเด็ก มีความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีรวมทั้งมีความสะดวกในการรับส่งบุตร

                 ๓ มอบหมายระดับบริหารเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก และจัดบุคลากรที่จำเป็นพื้นฐาน คือ ผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ เช่น พยาบาล ผู้ประกอบอาหาร ผู้ทำความสะอาด เป็นต้น

                 ๔.ขออนุญาตจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก ที่ให้บริการรับเลี้ยงเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี ที่มีเด็กจำนวน ๖ คนขึ้นไปส่วนกลาง ให้ยื่นขอ ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นขอ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ณ จังหวัดที่ขอจัดตั้ง

การให้บริการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีหน่วยงานให้บริการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในส่วนกลาง ได้แก่

กองสวัสดิการแรงงาน และกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ และในส่วนภูมิภาคได้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

                          - ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก และจัดการศูนย์ให้ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                          - ให้การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งอุปกรณ์พื้นฐานตามความจำเป็น

                          - พัฒนาครูพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก

                     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                          - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

                          - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

                          - กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกระทรวงมหาดไทย

                          - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

                          - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงศึกษาธิการ

                          - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

                          - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

                          - สำนักตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

                          - กรมอนามัย

                          - ศูนย์อนามัยพื้นที่

                          - สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ

                          - เทศบาล

                          - องค์การบริหารส่วนตำบล

สนใจขอคำปรึกษาแนะนำ และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๒๔๖ ๐๓๘๓, ๐๒ ๒๔๕ ๖๗๗๔

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ ๑ - ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทั่วประเทศ