Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน

กองสวัสดิการแรงงานมีภารกิจหลัก ดังนี้

            - กำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกระบบ

            - ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการจัดสวัสดิการแรงงาน

ปรัชญา

กองสวัสดิการแรงงานเชื่อว่า...เมื่อแรงงานได้รับสวัสดิการเหมาะสม เพียงพอ จะเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง และปลอดภัย รวมทั้งครอบครัวปกติสุข

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรเสริมสร้างสวัสดิการแรงงานที่มีคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

 

พันธกิจ

. พัฒนาการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของนายจ้าง ลูกจ้าง และ มาตรฐานสากล

. กำกับ ดูแล การจัดสวัสดิการแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านสวัสดิการแรงงาน

. สร้างแรงจูงใจให้นายจ้างจัดสวัสดิการแรงงาน

 

ค่านิยมหลัก “WELFARE”

W : Well being (คุณภาพชีวิตที่ดี)

E : Excellence (ความเป็นเลิศ)

L : Labourn peace (สันติสุขแรงงาน)

F : Fairness (ความเป็นธรรม)

A : Appropriate (ความเหมาะสม)

R : Responsibility (ความรับผิดชอบ)

E : Effectiveness (ประสิทธิผล)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

. เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

. พัฒนารูปแบบสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

. พัฒนาฐานข้อมูลและประสิทธิภาพเครือข่ายด้านสวัสดิการแรงงาน

. เสริมสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบของนายจ้าง