Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์

กองสวัสดิการแรงงานมีภารกิจหลัก ดังนี้

  • กำหนดและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานทั้งในและนอกระบบ
  • ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการจัดสวัสดิการแรงงาน?

?

ปรัชญา

กองสวัสดิการแรงงานเชื่อว่า...เมื่อแรงงานได้รับสวัสดิการเหมาะสม เพียงพอ จะเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่แรงงานสมานฉันท์ มั่นคง และปลอดภัย รวมทั้งครอบครัวปกติสุข

?

วิสัยทัศน์

กองสวัสดิการแรงงานมุ่งมั่น...กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสวัสดิการแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม