Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน

.

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.คำนำ[ ]55 kB
Download this file (2.pdf)2.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร[ ]78 kB
Download this file (3.pdf)3.สารบัญ[ ]57 kB
Download this file (4.pdf)4.บทที่ 1 บทนำ [ ]62 kB
Download this file (5.pdf)5.บทที่ 2 ผลการศึกษาประเทศในอาเซียน[ ]87 kB
Download this file (6.pdf)6.บทที่ 3 ความหมาย ปรัชญาฯ[ ]153 kB
Download this file (7.pdf)7.บทที่4-1 ผลการศึกษาไทย[ ]252 kB
Download this file (8.pdf)8.บทที่ 4-2 ผลศึกษาสิงคโปร์[ ]255 kB
Download this file (9.pdf)9.บทที่ 4-3 ผลศึกษามาเลเซีย[ ]235 kB
Download this file (10.pdf)10.บทที่ 4-4 ผลศึกษาอินโดนีเซีย[ ]94 kB
Download this file (11.pdf)11.บทที่ 4-5 ผลศึกษาบรูไนดารูซาลาม[ ]262 kB
Download this file (12.pdf)12.บทที่ 4-6 ผลศึกษาฟิลิปปินส์[ ]204 kB
Download this file (13.pdf)13.บทที่4-7 ผลศึกษากัมพูชา[ ]148 kB
Download this file (14.pdf)14.บทที่4-8 ผลศึกษาลาว[ ]152 kB
Download this file (15.pdf)15.บทที่4-9 ผลศึกษาเวียดนาม[ ]197 kB
Download this file (16.pdf)16.บทที่4-10 ผลศึกษาพม่า[ ]197 kB
Download this file (17.pdf)17.บทที่5-1 ผลศึกษาจีน[ ]205 kB
Download this file (18.pdf)18.บทที่5-2 ผลศึกษาเกาหลีใต้[ ]193 kB
Download this file (19.pdf)19.บทที่5-3 ผลศึกษาญี่ปุ่น[ ]192 kB
Download this file (20.pdf)20.บทที่6-1 ผลศึกษาสหราชอาณาจักร[ ]449 kB
Download this file (21.pdf)21.บทที่6-2 ผลศึกษาอเมริกา[ ]327 kB
Download this file (22.pdf)22.บทที่6-3 ผลศึกษาออสเตรเลีย[ ]181 kB
Download this file (23.pdf)23.บทที่7 รายงานการสำรวจข้อมูล[ ]95 kB
Download this file (24.pdf)24. บทที่8 สรุป - เสนอ[ ]267 kB
Download this file (25.pdf)25. บรรณานุกรม[ ]72 kB