Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลวิชาการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๐๐ ค.ศ. ๒๐๑๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทำงาน 803
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การใช้แรงงานภายนอกและค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ 861
ถอดคำบรรยาย เรื่อง ?การคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง ตามหลักข้อกฎหมายมาตรา 11/1 สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ? 1326
สรุปคำบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งความสุข 1561
สรุปคำบรรยาย เรื่อง แรงงานในบริบทสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานในอนาคต 1358
สรุปคำบรรยาย เรื่อง หลักกฎหมายและฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการรับและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 120 1288
โครงการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 4156