Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลวิชาการ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๐๐ ค.ศ. ๒๐๑๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทำงาน 3
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การใช้แรงงานภายนอกและค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ 14
ถอดคำบรรยาย เรื่อง ?การคุ้มครองสิทธิลูกจ้าง ตามหลักข้อกฎหมายมาตรา 11/1 สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ? 486
สรุปคำบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งความสุข 669
สรุปคำบรรยาย เรื่อง แรงงานในบริบทสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานในอนาคต 508
สรุปคำบรรยาย เรื่อง หลักกฎหมายและฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการรับและวินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 120 460
โครงการจัดทำฐานข้อมูลสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 2653