Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลข่าวสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องสถานประกอบกิจการที่ได้ต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ในเขตกรุงเทพมหาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 941
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ ในเขตกรุงเทพมหาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 914
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง 1466
กฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 1197
จัดนิทรรศการงานวันเอดส์โลก จังหวัดสระบุรี 1082
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2543 2842
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง แนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน 1833
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการออกใบอนญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน พ.ศ. 2555 1478