Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตรวจติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครสวรรค์ 441
โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์กับทุนหมุนเวียนอื่น ครั้งที่ 3 402
ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 556
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนา ทักษะด้านภาษอังกฤษเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 522
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 2/2559 525
พิธีไหว้ครูประจำปี 2559 ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ 515
การประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2559 420
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 4/2559 493
ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างในงานทั่วไป และลูกจ้างต่างด้าวตามแนวชายแดน ครั้งที่ 1/2559 488
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2559 441