Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจใน จังหวัดนครราชสีมา 473
งานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 484
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2559 446
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง บริษัทฤทธา จำกัด 518
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 4/2559 520
การประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2559 548
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 5/2559 507
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 3/2559 517
พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 551
ตรวจติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการ 413