Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 8/2559 435
การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ 421
งานวันปิยมหาราช ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 436
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด 446
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และตรวจเยี่ยมติดตามผลศูนย์เลี้ยงเด็ก/มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จ.ระนอง จ.ภูเก็ต และจ.พังงา 483
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และตรวจเยี่ยมติดตามผลมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และจ.ลำปาง 536
ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 400
ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 493
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 7/2559 374
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 4/2559 540