Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 9/2559 551
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 10/2559 503
ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 506
ประชุมคณะทำงานแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 2/2559 490
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ จ.สระบุรี 478
ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการแรงงานชั้น ๓ 441
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 6/2559 473
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง จำกัด 464
งานวันปิยมหาราช ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 454
ประชุมคณะทำงานแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 448