Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2/2559 561
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนา ทักษะด้านภาษอังกฤษเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 524
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 2/2559 535
พิธีไหว้ครูประจำปี 2559 ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ 520
การประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน วาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 6/2559 423
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 4/2559 498
ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างในงานทั่วไป และลูกจ้างต่างด้าวตามแนวชายแดน ครั้งที่ 1/2559 491
คณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2559 444
ประชุมคณะทำงานดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 508
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2559 248