Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 947
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 7/2560 1003
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 1005
งานสัปดาห์นมแม่โลกปี ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ 969
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง บริษัทพรีบิลท์ จำกัด 905
งานวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม 74
งานวันแม่แห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ 952
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 1005
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 6/2560 1058
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 5/2560 1107