Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนสำนักแรงงานสัมพันธ์ กองคุ้มครองแรงงาน กองนิติการ นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ   ๑. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ๒. เพื่อทราบ คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง/การปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานของเจ้าของสถานประกอบ กิจการ จำนวน ๑ แห่ง/คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ที่สามารถยุติได้โดยการตกลงกันของนายจ้างและลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ แห่ง/ลูกจ้าง ๓ คน และ ๓. พิจารณา คำร้องมาตรา ๑๒๐ ของลูกจ้างสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ แห่ง/ลูกจ้าง ๑ คน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน