Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ แรงงานกลุ่มพิเศษ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดตั้งมุมนมแม่ และส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ในสถานประกอบกิจการ จ.ชลบุรี

วันที่ี ๒๙ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ได้เข้าดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ ในสถานประกอบกิจการ จังหวัดชลบุรี แก่ บริษัทไทยซัมมิท ฮาเนส จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการผลิตสายไฟรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีลูกจ้าง ทั้งสิ้น ๒,๐๙๒ คน (ชาย ๔๐๐ คน หญิง ๑,๖๙๒ คน) และ บริษัทสยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ซึ่งประกอบกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ มีลูกจ้างทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ คน (ชาย ๑,๗๐๐ คน หญิง ๒,๓๐๐ คน ) โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ๑) รับฟังความคิดเห็นลูกจ้างผู้ใช้บริการมุมนมแม่/ผู้รับผิดชอบโครงการจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ ทั้งสองบริษัท จำนวน ๑๓๘ คน ๒) ติดตามผลการดำเนินงานมุมนมแม่ โดยทั้งสองบริษัท เป็นองค์กรต้นแบบและศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมุมนมแม่ ๕๕ คน ลาคลอด ๑๑๘ คน และตั้งครรภ์ ๒๓๐ คน ๓) ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นรองรับการจ้างแรงงานสูงอายุ และแรงงานทักษะ โดยทั้ง ๒ บริษัทให้ความสนใจและนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างและการทำงานของบริษัท เพราะเห็นว่าเป็นสวัสดิการรูปแบบใหม่ เหมาะกับพนักงานที่มีความต้องการด้านสวัสดิการที่แตกต่างกัน