Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2561

กองสวัสดิการแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ของลูกจ้างบริษัท จีเวล เดคอร์ จำกัด จำนวน 1 คน ลูกจ้างบริษัท เอเออี ออล เอเชีย เอ็กซ์คลูซีฟ จำกัด จำนวน 1 คน และลูกจ้างบริษัท บุญภราดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 1 คน