Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

งานเทียนส่องใจ ครั้งที่ ๒๓ เนื่องในวันเอดส์โลก

"งานเทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๓

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรที่ทำงานเรื่องเอดส์ ได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองสวัสดิการแรงงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมด้านการรณรงค์ป้องกัน และช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื่อเอช ไอ วี ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลกมาโดยตลอด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองสวัสดิการแรงงานจึงได้เข้าร่วมในกิจกรรม "งานเทียนส่องใจ" ในครั้งนี้ และร่วมรับประทานของที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลปวัฒนธรรม