Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 7/2560

 

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่6/2560 เรื่องประชุมเพื่อทราบ ตาม คำร้องมาตรา 120 ที่สามารถยุติได้โดยการปะนีปะนอม ของบริษัท ชิก ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และลูกจ้างเกี่ยวข้อง1คน และเพื่อพิจารณา คำร้องตามมาตรา120 ของนางสาวณัฐนารี ตาลาน ลูกจ้างของบริษัท กั๋ว ฮั๋ว จำกัด คำร้องตามมาตรา120 ของนางภัทรวรรณ คูวัธนไพศาล และนางบัวผ่าน เป็งเมืองมูล ลูกจ้างของบริษัท กั๋ว ฮั๋ว กรุ๊ป จำกัด โดยมี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน