Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมโนช แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ที่สามารถยุติได้โดยการประนีประนอมของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ แห่ง ลูกจ้าง ๑ คน /คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ แห่ง ลูกจ้าง ๒ คน และ ๒. พิจารณา คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ แห่ง ลูกจ้าง ๓ คน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน