Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุเทธ มโหสถ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของเด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ