Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 5/2560

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐  น. นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ สาระสำคัญ เพื่อทราบ คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ที่ยุติในชั้นศาลฎีกา จำนวน ๑ แห่ง/ลูกจ้าง ๑ คน ยุติในชั้นศาลแรงงาน จำนวน ๑ แห่ง/ลูกจ้าง ๑ คน และยุติได้โดยการประนีประนอม จำนวน ๓ แห่ง/ลูกจ้าง ๖ คน และ ๒. พิจารณา คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ จำนวน ๑ แห่ง/ลูกจ้าง ๓ คน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน