Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อธิบดีกสร.มอบผอ.กสว.เปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาและการมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่างๆ ในการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.. .... และการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการ ป้องกันแลแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง พ.. .... ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านสวัสดิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ รวม ๑๒๐ คน หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา คาดว่ากรมจะได้ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างต่อไป ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ