Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2560

 กลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายวรานนท์ ปิติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน เพื่อพิจารณา(ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.. ....