Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจใน จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2559 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนครราชสีมา กองสวัสดิการแรงงาน ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาเข้าส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 5แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค (เขตอุตสาหกรรม) จำกัด บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด  บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด  บริษัท สีมาเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท วาวา แพ็ค จำกัด โดยมีผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเข้าร่วมรับฟังและซักถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่บวกับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านเศรษฐกิจแก่พนักงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่พนักงาน ทั้งนี้ สสค.นครราชสีมา กองสวัสดิการแรงงาน และสหกรณ์จังหวัดฯ จะได้ร่วมกันติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของบริษัทต่อไป