Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองอธิบดี กสร. เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 11/2560 10
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 46
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 40
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 73
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 9/2560 62
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 810
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 7/2560 850
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 842
งานสัปดาห์นมแม่โลกปี ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ 829
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง บริษัทพรีบิลท์ จำกัด 787