Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 24
ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ แรงงานกลุ่มพิเศษ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการจัดตั้งมุมนมแม่ และส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ในสถานประกอบกิจการ จ.ชลบุรี 72
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 122
รองอธิบดี กสร. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 96
รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ 87
รองอธิบดี กสร. เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 11/2560 71
นายวรานนท์ ปีติวรรณ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 104
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 91
ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 168
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงานครั้งที่ 9/2560 157