Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้แทนร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในการนี้ กองสวัสดิการแรงงาน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับข้าราชการกรมที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ นางบวรลักษณ์ วรรณจินดาพร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สสค.จังหวัดชลบุรี และนางสาวณัฐกานต์ สิงห์คะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สสค.นครพนม

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO