Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ตรวจประเมินตามโครงการยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ดำเนินการตรวจประเมินตามโครงการยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้เชี่ยวขาญด้านสวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการแรงงาน รอรับการตรวจประเมิน ซึ่งในการตรวจประเมินผู้ตรวจราชการกรมได้มีจุดสังเกตในเรื่องของการจัดทำเอกสารให้ครอบคลุมในทุกประเด็นตามหลักเกณฑ์ และในเรื่องของสถานที่ที่ค่อนข้างคับแคบสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชน

 

 

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO