Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการอบรม

        วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 จำนวน 56 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 56 คน รวม 112 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสง บีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีพระครูปลัดวรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางพิชญา บรรจงอักษร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน การจัดอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้พี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการดูแลเด็กและสามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความรู้รวมถึงทักษะการบริหารงานภายใต้สถานการณ์ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO