Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายพระพร

       วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี โดยนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน หลังจากเสร็จพิธีถวายพระพร ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในและภายนอกศูนย์เด็กเล็กฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO