Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธาน

        วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อเข้ารับรางวัล ASEAN Red Ribbon for Outstanding Workplace Award (ARROW) Ceremony ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน และผู้แทนจาก กรมควบคุมโรค สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (TBCA) สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สวัสดิการแรงงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัทสมัครเข้ารับการคัดเลือก 2 แห่ง คือ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม (โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้) จำกัด และบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ผลการพิจารณาบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีลูกจ้าง จำนวน 2,104 คน เป็นชาย 843 คน หญิง 1,261 คน ( ต่างด้าว 800 คน เป็นชาย 160 คน หญิง 640 คน)

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO