Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัยระดับ 3 รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562

         วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 9.30  - 12.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัยระดับ 3 รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีให้กับเด็กปฐมวัยและเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง โดยพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน นางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ แขกผู้มีเกียรติ ครูพี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เข้าร่วมงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO