Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบายศรีแก่เด็กปฐมวัย ระดับ 3 รุ่นที่ 19

        วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00  - 12.00 น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีบายศรีแก่เด็กปฐมวัย ระดับ 3 รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่เด็กๆ โดยนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน มอบหมายให้นางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ครูพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO