Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

        วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย โดยนางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน นางมยุรี อินทรชาธร แรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นางอัจฉราพร พูลสมบัติภิญโญ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวฐิติญา อินทรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 นายครุศักดิ์ สมตน รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอำไพวัลย์ สุริยะรัตนพรหม อดีตผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO