Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

        วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนได้รับความสนุกสนานและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน นางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ร่วมงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO