Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

        วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติ  เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ร่วมพิธี

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO