Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการแรงงาน

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการแรงงาน เข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ แด่นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO