Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงรับเชิญเป็นฑูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่ปรึกษาร่วมการประชุม โดยมีวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ ที่ผ่านมา และหารือกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการในปี ๒๕๖๔

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO