Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เด็กปฐมวัย และผู้ปกครองได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพระครูปลัดวรวัฒนฺ์ รองเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติ  เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย ร่วมพิธี

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO