Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ในการป้องกันตามมาตรฐานที่กำหนดแก่บุคลากรและเด็กปฐมวัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๙ คน และเด็กปฐมวัยระดับ ๓ จำนวน ๑๒๕ คน โดยมีนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO