Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

        วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม อาคาร ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO