Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมเพื่อหารือในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ

        วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการประชุมเพื่อหารือในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน (เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน) วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประกาศกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกองนิติการ สำนักแรงงานสัมพันธ์ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยกองสวัสดิการแรงงานทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Download VDO