Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

        วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กปฐมวัย โดยพระครูปลัดวรวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ โดยมีนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO