Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราช วิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การเชียร์กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีตลอดจนได้รับความสนุกสนาน และมีพัฒนาการที่สมวัย

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO