Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กรู้จักและรักการเล่นกีฬา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพลานามัย ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกให้มีความปราดเปรียว ว่องไว รู้จักตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ช่วยสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง ตลอดจนรู้จักการแพ้ การชนะ การให้อภัย และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี

 

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO