Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและท้องถิ่นสืบไป โดยนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO