Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกับผู้บริหารกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมคณะ เข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณท่าน พระสุธรรมาธิบดี

วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ร่วมกับผู้บริหารกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมคณะเข้าถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณท่าน พระสุธรรมาธิบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานสงฆ์วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์และผู้ก่อตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในโอกาสฉลองอายุครบ ๙๑ ปี ๗๑ พรรษา ณ อาคาร ๑๐๐ พระชันษา วัดสิรินธรเทพรัตนารามในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

 

 

 

VDO

                      Download VDO