Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนพิการ หากต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โทรสอบถามได้ที่ สายด่วน 1479

สถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนพิการ หากต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

โทรสอบถามได้ที่...

สายด่วน 1479

 

ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

 

 

ผู้บริหาร

 
นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
ผู้ตรวจราชการกรม
กำกับดูแลงานกองสวัสดิการแรงงาน
 
นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

VDO

                      Download VDO