Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ดาวน์โหลด

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนการจัดสรรเป้าหมายกิจกรรมและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก) (ประจำเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 167
แบบรายงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน 215
แผ่นพับโรงงานสีขาว 278
แผ่นพับมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 292
แนวปฏิบัติของสถานประกอบกิจการในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้าง 328
แผ่นพับสวัสดิการแรงงาน2 469
แผ่นพับสวัสดิการแรงงาน1 510
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๖๑ 1638
การจัดสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน 397
แนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ 231